Mgr. HELENA VESELÁ

Miluji život, protože i když není peříčko... je krásný! Baví mě hledat jednoduché pravdy v komplikovaných životech lidí. A jsem šťastná, že je nacházím. A když přijde čas, ráda se o ně na svých přednáškách, seminářích a kurzech podělím. 

Mám ráda vše, co je čisté, prosté a jasné.

Miluji Dvořákovo Largo a Illumination od Secret Garden, protože mě vždy neomylně vynesou k nebi, když to nejvíce potřebuji.

A miluji růže v každé podobě, zvláště ty růžové, protože mi připomínají ženy, zvláště ty něhyplné.

Dům Clematis je mou srdeční záležitostí. A tak jako se květy clematis pnou směrem vzhůru ke Světlu, z celého srdce si přeji, aby i naše sny, vize a práce povznášely druhé lidi stejným směrem. 

Aby jeho plaménky svítily lidem v tmách, když z nich hledají cestu ven. S úctou ke všem našim návštěvníkům...

Helena Veselá


Má nabídka pro vás: 

PŘEDNÁŠKY


Název: "Můžete mít strach, ale nesmíte se bát"

Podtitul:  "Člověk spoutaný strachem bude vždy otrokem, i kdyby byl králem!"

Anotace:

 • Ačkoli jsme každý individualitou, navždy zůstáváme součástí sjednoceného univerzálního energetického pole, kde platí "jeden za všechny a všichni za jednoho". 
 • Univerzální energetické pole je tušením existence Světla - Boha.
 • Existuje jen jedna tvořivá síla - síla Světla. Tma je pouze jeho nepřítomností!
 • Velikost strachu je přímo úměrná velikosti důvěry v Boha.
 • Přirozený strach varuje, nepřirozený ovládá.
 • Bdělost je největší ochranou a nejostřejším bojem proti zlu. Na počátku každého zla byl strach.
 • Co je zlo a jak vzniká. Na počátku každého zla byla nepatrná myšlenka...
 • Co jsou myšlenkové formy a jak vznikají. Na počátku každé myšlenky bylo citové chtění člověka...
 • Svobodná vůle člověka a zodpovědnost za její použití.
 • Pozornost - osudová volba lidstva. Čemu věnuješ pozornost, to roste, čemu ji nevěnuješ, to zaniká!
 • Přítomnost je jediný čas daný k duchovnímu růstu a vývoji. Neodřízneme-li mrtvé včerejšky a nenarozené zítřky, promarnili jsme pozemský čas určený k duchovnímu zrání.
 • "Štěstí lze dosáhnout mnohem snáze, než si lidé myslí. Lidstvo však nejdříve musí znát zákony, jež spočívají ve stvoření. Bude-li se podle nich řídit, bude šťastné."

Název: "Sebedůvěra a sebeúcta"

Podtitul: "Proč si nevěříme a proč si sami sebe nevážíme

Anotace:

Když si nevážíme sami sebe, neváží si nás ani druzí. Když nevěříme ve své schopnosti, nevěří v ně ani druzí. Začneme-li o sobě smýšlet jinak, začnou o nás smýšlet jinak i druzí. Přímá úměrnost platí nejen v matematice. Na změnu není nikdy pozdě, ledaže bychom ve změně neviděli smysl.

 • Sebedůvěra, sebevědomí, sebeúcta
 • Proč si nevážíme sami sebe, jak jsme k tomu přišli a co s tím můžeme dělat?
 • Důkazy, že si sami sebe nevážíme - příklady z praxe
 • Vesmírné duchovní zákony řídí všechny naše vztahy
 • Vztah k sobě samým i k druhým lidem úzce souvisí s naším vztahem k Nejvyšší síle
 • Jakou moc má láska

Název: "Jaký smysl má nemoc v lidském životě" 

Podtitul: "Řešíme a léčíme skutečné příčiny onemocnění?"

Anotace:

 • Vesmírné přírodní zákony řídí naše životy
 • Nemoc jako zákon příčiny a důsledku, setby a sklizně
 • Nemoc může být pomocí pro toho, kdo hledá smysl života
 • Nemoc jako signál k obnovení spojení s celkem (vesmírem)
 • Nemoc jako signál k obnovení spojení s Nejvyšší silou
 • Žijeme ve výjimečné době - co nám dnešní doba nabízí a co po nás požaduje
 • Pracovitost a povinnost jako duševní příčiny onemocnění
 • Léčivá síla a léčení jako dar
 • Osudové okamžiky lidí - příběhy z praxe

Název: "Partnerství mezi mužem a ženou - výjimečné spojení pro vývoj lidských duší"

Anotace:

 • Partnerství, pro která se rozhodujeme jsou naší svobodnou volbou
 • Šťastná či nešťastná partnerství jsou důsledkem této volby
 • Jakou roli hraje rozum a cit při výběru partnera?
 • Jak poznat karmicky podmíněný vztah
 • Na čem jsou založena šťastná a harmonická partnerství a proč je jich dnes tak málo?
 • Partnerský vztah jako výjimečné spojení dvou lidí pro duševní vývoj a růst

Název: "Hle žena... jaká je a jaká by mohla být" 

Podtitul: O ženách pro ženy

Anotace:

Přednáška je určena všem ženám každého věku, které mají potřebu a touhu samy sebe lépe poznat a rozvinout v sobě všechny (po)klady, které v sobě skrývá pravé ženství. Přednáška je zamyšlením nad většinou z nás dávno zapomenutými duchovními hodnotami jako je ušlechtilost, něžnost, jemnost, půvab, smysl pro krásu či schopnost probouzet lásku. Tedy nad vším tím, co dělá ženu pravou ženou a odlišuje ji od muže.

 • Proč jsou ženy na zemi
 • Proč se říká, že ženy jsou silnější, než muži, když se to tak v dnešní době nejeví
 • Je smyslem života ženy pouze mateřství?
 • Jak se žena stala "polomužem" a co jí k tomu vedlo
 • Domácnost je královstvím ženy. Domácnost a rodina je pro ženu nejpevnější půda a místo k čerpání síly, pokud je tvoří s láskou a dary k tomu jí dané
 • Kdo ponese jemnost, něžnost, ušlechtilost a krásu do života, když ji ženy ztratily a muži k tomu nejsou stvořeni?
 • Kéž se na scéně života opět objeví půvabné dámy a novodobí rytíři :-)
 • Kéž se opět nastolí rovnováha mezi silou negativní a pozitivní, mezi silou pasivní a aktivní, mezi ženami a muži, neboť harmonie podle vesmírných zákonů vzniká jen doplňováním protikladů.

Název: "Životní síla - kde se nachází a kam se ztrácí"

Anotace:

"Kdybych na to měl sílu, učinil bych toto rozhodnutí již dávno". Věty podobného typu nejenže často slýcháme, ale také v nás vyvolávají dojem, že jsme skutečnými majiteli své životní síly. Při hlubším zkoumání však zjistíme, že náš život závisí jen na jediné síle, ze které vše vzniklo, vším proudí a vše oživuje. Síle, na jejímž přílivu či odlivu závisí i kvalita našeho života. Jsme obdarováni schopností tuto sílu řídit svým cítěním a myšlením, ale ne vždy si připouštíme zodpovědnost za její použití. Zamýšlím-li se vážně nad tím, jak se svojí životní silou hospodařím a zároveň pozoruji, jakými způsoby se o ni připravuji, docházím k závěru, že jedinou zárukou nekonečného přílivu životní síly je život v souladu s Nejvyšší silou. Odklon od ní pak musí vždy zákonitě provázet nedostatek, odliv a ztráta životní síly, neboť se jedná o odklon od jejího zdroje.


Název: "Každá trampota má svou mez aneb O rodičích a dětech"

Anotace:

Naše děti nejsou naším vlastnictvím. Jsou darem, avšak každý dar předpokládá dárce... Dítě není nepopsaný čistý list, ale lidská duše, která má za sebou mnoho životů naplněných dobrými, ale i špatnými skutky. Bílé a černé ovce rodiny nepřicházejí nahodile, ale zákonitě. Hledáte učitele? Zeptejte se svých dětí! Výchova -mocný nástroj k přípravě na život, ale i moc k ovládání druhých. Smysl pro rodinu a nesmysly v rodinných vztazích. Nedoceněná síla lásky aneb domov není tam, kde bydlíš, ale kde tě mají rádi.

KURZY


TĚLO - dům mého života

(svépomocný kurz pro ženy)

Tělo je dar. Je darovaným domem, jediným místem, kde můžeme žít! Většina z nás však už zná jen jeho fasádu... a klíče od zámku jsme už dávno ztratili. Najděme své klíče a změňme strašidelný dům na dům pohostinný. Na dům, který bude obývat moudrý a vděčný majitel. Majitel, který si je vědom toho, že dary Stvořitele se nepohrdá a že zde na zemi je tento dar nevyměnitelný a nenahraditelný.

JEDEN ŽIVOT - JEDNO TĚLO! 

Taková je bilance každého z nás...

Kurz pro ženy je opět "nůší plnou svépomocí", které vycházejí z mého zápasu s tělem-nepřítelem, jemuž jsem jednoho dne podala přátelskou ruku, a tím vytvořila přátelství na celý život. Krásné, oboustranně vstřícné a upřímně radostné. Je krásné, když se Vaše tělo stane Vaším nejvěrnějším přítelem.

Chtěla bych se s vámi podělit o zkušenost, jak se mi to podařilo.

Zde je:

 • Dialog s nemocným tělem.
 • Co je vyzařování krve a jak ho ovlivňuje strava, tekutiny a dýchání.
 • Odkyselení a zásadité zábaly Dr. Jentschury v denním životě.
 • Alexandrova technika aneb jak se denně "používáme".
 • Strašák jménem "Celulitida".
 • Dobrý den vyžaduje dobrý ranní rituál.
 • Dobrý spánek vyžaduje dobrou večerní přípravu.
 • Vnitřní a vnější pohyb jako zákon vesmíru.
 • Odpočívat? Ale jak?
 • O čistotě těla a života. Čistoty lze dosáhnout jen skrze disciplínu.
 • Jak nám barvy, tvary a smysly napovídají správnou cestu.
 • Voda je zázrak života.
 • Výměnné dýchání se stromy.

A ještě mnoho dalšího, aby se součástí našeho života mohla stát vitalita, radost a důvěra v řád vesmíru. A tělo domem, kde i přes čilý ruch panuje klid a mír... a jehož majitelem je šťastný člověk!


PŮVAB A KRÁSA POHYBU jako důsledek správného ovládání těla v každodenním životě

(svépomocný kurz pro ženy)

Původní inspirací pro pořádání tohoto kurzu byla myšlenka, která mi léta nedopřávala klidu a kterou jsem slovy vyjádřila v názvu kurzu. Ale s tím spojená i má nekonečná zvědavost:

 • Jaké by to bylo mít tělo, jaké by být mělo, tedy takové, které by naplňovalo své skutečné možnosti?
 • Jaké by to bylo nosit tělo, které by bylo skutečně zdravé?
 • Jaké by to bylo, kdyby člověk využíval k pohybu a činnostem jen tolik síly, kolik opravdu vyžadují?
 • Jaké by to bylo, kdybychom jako ženy jednoho dne dosáhly takové krásy a půvabu, že by naše tělo nemohlo jinak, než je zrcadlit ve všech pohybech či v každém kroku?

Během let k těmto otázkám přicházela nápověda:

"Pozorujte lidi, holdující některému sportu. Rychle poznáte, že pouhé zocelení těla nepřináší současně i krásu pohybů; má v sobě příliš mnoho jednostrannosti, pokud se přitom v harmonii nezachvívá také duch. Krok sportovce je zřídkakdy krásný, držení těla málokdy půvabné. Sportovec má daleko ke skutečnému ovládání svého těla! Vždyť síla pochází jedině z ducha! Z těla jen siláctví! Tak svědčí těžký krok o tíži, ne však o síle." 

"Tělo udržované a proniknuté silou ducha, má elastické pohyby a kráčí lehce, pružně, ať již je jeho váha velká nebo malá..."

"Zajděte si do zoologické zahrady a pozorujte tam zvířata i lidi! Sledujte je pozorně! U všech lidí vám budou ihned nápadné důsledky chybějící harmonie mezi duší a tělem, zatímco zvířata jsou zcela » přirozená «, nebrání-li jim v tom nemoc. Sami zpozorujete, že člověk vede špatný způsob života, neovládá své tělo, nežije v něm správně a je s ním v nesouladu."

"Všechen tělocvik a zvláštní cvičení by mohly klidně odpadnout, kdyby člověk skutečně ovládal sebe a své tělo. Neboť pak musí být každý sval trvale v pohybu, a to vyžaduje sílu a vůli. Jakékoliv zvláštní cviky jsou jen žalostnou náhražkou za vědomou sílu velké prostoty, spočívající v samozřejmosti trvalého sebeovládání."

"Krása a půvab je projevem čistého lidského ducha ve všem jeho působení, a k němu patří i projevy jeho hrubohmotného těla."

Jako bývalá učitelka tělesné výchovy a též bývalá sportovkyně jsem se rozhodla jít touto smysluplnou cestou.

Má vize kurzu

Mojí vizí pořádání tohoto kurzu je nabídnout "koš plný svépomocí", do kterého je možné v případě potřeby kdykoliv sáhnout a umět si pomoci v akutních stavech anebo je využívat preventivně jako součást života. Obojí přináší radost a zlepšení kvality života. Z tohoto důvodu se jedná o velmi intenzivní soustředěnou práci na sobě samé. Nedoporučuji očekávat relaxační pobyt :-)

Co mohu nabídnout

 • Prožitek, že tělo je obdivuhodný tvárný materiál schopný zdokonalení.
 • Navrátit smyslům vnímavost vůči tomu, co je vadného v postojích a pohybech prováděných nevědomky a po dlouhou dobu.
 • Najít osobité tempo svého těla a svůj vlastní dechový rytmus. Neučit se dýchat, to umíme od narození, ale svůj dech osvobodit.
 • Seznámení se "slovníkem svalů". Tělo se neskládá jen ze svalů, ale jsou to právě svaly, které podstatnou měrou ovlivňují tvar těla. Neprotahovat ztuhlé a zkrácené svaly, ale osvobodit je od ztuhlosti a prodloužit je uvolněním.
 • Poznání vzájemných závislostí mezi přední a zadní částí těla, ale i vnitřní a vnější, neboť chybné držení těla a nesprávné pohyby mají negativní vliv na orgány a další vnitřní funkce organismu.
 • Správné stání, vstávání, sezení a ležení s dodržováním dynamického vztahu hlava - krk - páteř, který vychází z toho, že všichni obratlovci jsou uzpůsobeni tak, že pohyb hlavy uvádí do pohybu celé tělo.
 • Prožitek okamžitého obtisku myšlenky nebo emoce do svalů.
 • Celé dny, při všech běžných činnostech si budeme uvědomovat, "jak se používáme".

Co už vím

 • Že nikdy není pozdě.
 • Že, když jedna strana těla žije naplno, druhá strana pak svou méněcennost nevydrží a stane se vnímavější vůči ponaučením své lepší poloviny.
 • Že bez minimální pravidelnosti a vědomého zastavování starých zvyklostí, nemá smysl ani začínat.
 • Že když se vrací staré automatismy, tělo vás upozorní, že už mělo nové pokyny a začne se jich dožadovat.
 • Že se mění tvar těla i jeho držení, aniž byste se uštvali běháním či posilováním.
 • Že na sport a speciální cvičení by si člověk nemusel vyhrazovat několik zvláštních hodin v týdnu, kdyby dokázal po celý den bez zevního popudu ovládat sebe a své tělo.
 • Pocítíte, že tělo je skutečný dar a že ačkoli to své nosíme, tak o něm vůbec nic nevíme.
 • Začnete být vděčni za dokonalý nástroj poskytnutý k vývoji.
 • Na oplátku pocítíte vstřícnost a vděčnost Vašeho těla, které se Vám stane věrným přítelem, ochotným k nové spolupráci.

Začnete tušit, jaké to může být :-)


Více na www.helenavesela.cz 

Citáty: ABD-RU-SHIN. Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu. Stuttgart: STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT, 2011.

© Založeno v roce 2021 DŮM CLEMATIS
Správkyně webu: Regina Říhová, tel: +420 737 915 006, e-mail: zivotemkezdravi@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky